2019 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2019 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7103 ve 7104 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2018 yılında vergi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan önemli vergisel düzenlemelere yönelik hatırlatmalar, bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1- Elektronik Tebligat Zorunluluğu

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5. maddesi ile de; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde yer alan düzenleme ile paralel bir düzenleme yapılarak Kanunla kurulanlar dahil tüm özel hukuk tüzel kişilerine  

 • Kollektif Şirketler,
 • Komandit Şirketler,
 • Anonim Şirketler ve
 • Limited Şirketler,
 • Kooperatifler, Dernekler, Vakıflar, Kooperatifler,
 • Baro levhasına yazılı Avukatlar, Bilirkişi ve Arabulucular,
 • Noterler ve Mesleki Odalar ile Birliklere,

yapılacak tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 6. maddesinde ise; Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvurunun, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde (31/01/2019 tarihine kadar ) ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacağı belirtilmiştir.

15/03/2018 tarih ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi değiştirilmiş ve aynı Kanun’un 66. maddesi ile söz konusu değişikliklerin 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

2- Defter Raporu Beratı

Gelir İdaresi Başkanlığının www.edefter.gov.tr adresli internet sitesinde, uyumlu yazılım firmaları için bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruda e-defter kullanıcılarının, GİB’e gönderdikleri berat dosyalarına ek olarak “Defter Raporu Beratı” olarak adlandırılan yeni bir dosyayı da Başkanlığa iletmekle yükümlü kılındığı belirtilmektedir.

Defter Raporu Beratı”, 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) berat dosyalarının yanı sıra Başkanlığa gönderilecektir.

3- İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştır.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tevkifatın oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan ödemeler için %15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4- Vergi İndiriminde Takvim Yılı Uygulamasından Sapmalar

KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi”ni düzenleyen 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında; mükelleflerin kendilerine düzenlenen belgelerdeki KDV’yi, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını aşmamak şartıyla belgeleri defterlere kaydettikleri dönemde indirebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

7104 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle bu fıkrada yapılan değişiklikle; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV'nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkündür.

KDV'ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.

7104 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesine eklenen (4) numaralı fıkra uyarınca; Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 323. maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

7104 sayılı Kanun’la, KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesine eklenen (e) bendi uyarınca Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’ler indirim konusu yapılamayacaktır. Bu KDV’lerin daha önceden indirilmiş olması durumunda ise alıcı tarafından indirim iptali işleminin yapılması gerekmektedir.

Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5-Diğer Konular

 • Bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti tanıyan KVK’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde (1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) yürürlüğe girecektir.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler Defter Beyan Sistemi`ni kullanmaya 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacaklardır. Bu sistemi kullanabilmek için ilgili mükelleflerin öncelikle 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmiştir. Buna göre, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulunca belirlenen sektör ve meslek gruplarında yer alanlar, talep etmeleri halinde KDV dâhil hasılatlarının belirli bir oranını, indirim KDV tutarını dikkate almadan beyan ederek ödeyebileceklerdir.
 • İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartı getirilmiştir.
 • KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu süre 2 ay daha uzatılabilecektir.
 • Kısmi istisna kapsamındaki bazı teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yüklenilen KDV’lerin indirimine imkân tanınmıştır. Ancak söz konusu istisna işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılan vergiler indirim yoluyla giderilemediği takdirde iade konusu yapılamayacaktır.

 

1.4.2019 17:03:00
Mehmet Erkan     463

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     188
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     157
Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

1- Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı ...

11.11.2019 11:49:00
Mehmet Erkan     44
Yeniden varlık barışı

Yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri ...

2.9.2019 17:05:00
Mehmet Erkan     111
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Yağlamanın asıl amacı, iki yüzey arasında çalışma şartlarına dayanıklı yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturmaktır. Böylece enerji kaybına ...

2.9.2019 16:30:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     447
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Yatak seçimi ve tasarım prosesleri; -Uygun yatak tipinin seçimi, -Güvenilir olabilecek yatak boyutlarının hesaplanması, -Eğer ihtiyaçları ...

21.8.2019 16:33:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     707
İkinci el otomobilde KDV

İkinci el otomobilde KDV

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin önemli sorunlarından birisi, KDV ödemeden satın aldıkları motorlu kara taşıtlarının ...

30.5.2019 12:01:00
Mehmet Erkan     147
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Genel anlamda tasarım, belirlenmiş bir ödeve çözüm bulmayı amaçlayan bir üretim prosesidir. Tasarımdaki problemin ...

30.5.2019 11:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     887
Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük ...

1.4.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1815
İklim Eylemi 100+

İklim Eylemi 100+

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP24), 2-14 Aralık 2018 tarihlerinde ...

1.4.2019 17:11:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1379