Yağlayıcı ambalajları

Yağlayıcı ambalajları

"Yağlayıcı Ambalaj Pazarı 2019:2024'e kadar Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Tahminlerinin Derinlemesine Analizi" adlı rapora göre 2016 yılında dayanıklılık, kolay bulunurluk ve maliyet avantajlarıyla plastik, ambalaj pazarının yüzde yetmişinin üstünde paya sahip oldu. Bu payın yüzde kırkı polietilene ait. Metal ambalajlarda ise hafif, bol bulunur, maliyeti düşük alüminyumun payı yüzde altmış. Ambalajlarda fıçı ve bidonlar en büyük geliri elde ederken, yakın gelecekte kovalarda talep artışı beklenmekte.
Otomotiv ve enerji sektörlerindeki pozitif büyüme göstergelerinin yağlayıcı ambalaj pazarını yönlendireceği öngörülürken, ambalajlarda yenilikçi malzeme, geri dönüşüm ve eko-tasarım çözümleri, tekrar doldurma, son ürünün karbon ve su ayak izinde ambalaj izinin düşürülmesi gibi başlıklar gündemde. Yağlayıcı üreticileri ve ambalaj tedarikçilerinin sürdürülebilir seçeneklere yönelimi ambalaj atık yönetimi açısından da mühim bir husustur. Çünkü ömrünü tamamlamış her yağlayıcı ambalajı kıymetli bir hammaddedir. Bu nitelik unutulmamalıdır. Başta plastikler olmak üzere atık ambalajlar geri dönüşüme ve/veya ileri dönüşüme girerek döngüsel ekonomide katma değer kazanmalıdır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2017) ve Sıfır Atık Yönetmeliği (2019) yağlayıcı ambalajları için yükümlülükler getirirken, 31 Aralık 2019 tarihli "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, ambalajları sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi, beyan edilmesi, tahsilatı ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik ile Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ve Depozito kavramları üretici yükümlülüğüne girdi. Belirli bir maddi değeri üzerinde taşıyarak piyasaya arz edilen ürünlerin/eşyaların kullanım sonrasında, kullanıcı veya tüketicilerden iade alınmasına yönelik kurulan/kurdurulan sistem "Depozito" olup, GEKAP beyannamelerinin verilmesi ve uygulanması gerekmektedir. GEKAP ödeme yükümlülüğü ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlamaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak madeni yağ için "50 Kuruş/kg GEKAP Tutarı" ödenecektir.
Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kanun taslağında "Çevreyi koruma bilinci oluşturmak, sıfır atık yönetimini destekleyen etkin bir uygulama için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, depozito sisteminin kurulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak, depozito sistemlerini uygulamak, uygulattırmak ve tüm taraflar arasında koordinasyonu sağlamak" hedeflenmektedir. Tüm mevzuat ile yağlayıcı üreticilerinden ambalajları için genişleştirilmiş üretici sorumluluğu beklenmektedir. Bu ciddi sorumluluğu güzelim vatanımız ile gezegenimiz de beklemekte.
Ülkemizin ve çevremizin geleceği için GEKAP'a sektörel tam destek sunan yağlama yağı üreticilerinden bana ulaşan bilgilere göre düzeltilmesi beklenen hususlar:

• GEKAP'ın nasıl toplanacağı, faturada gösterilip gösterilmeyeceği konusuna açıklık getirilmelidir.

• Bazı GEKAP mükellefleri ve Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) için muafiyet ve mahsuplaşma imkanı tanındı. Ancak faturada gösterme, beyan ve kanıt sunma hususlarının nasıl olacağı belli olmalıdır.

• İthal edilen bir ürün ihraç edilirse, ithalatta ödenen GEKAP bedeli ürün maliyetinde kalıyor. Bir mahsuplaşma yok. Bu durumda yaratılan katma değerin kaybolması önlenmelidir.

• Kauçuk malzeme üretimi, termoplastik malzeme üretimi, patlayıcı üretimi ve tekstil kimyasalları üretimi için proses yağları hammadde. Bu yağ bir atık oluşturmamakta. Bu üretimlerde GEKAP nedeni ile yağ tüketicilerinin maliyeti otomatik olarak artıyor. Büyük ölçüde ihracata çalışan bu kuruluşların ortalama yüzde 5-10 arasında bir maliyet artışını kaldırmaları mümkün değil. Bir yandan teşvik verilen bu sektörler diğer yanda pazar kaybına uğrayacaktır. Bu nedenle yağ tüketicilerine bir mahsuplaşma veya iade mekanizması tanımlanmalıdır.

GEKAP yağlayıcı yıllık akçesinin kabaca bir hesabı yapılırsa, yüksek bir tutara ulaşılmaktadır. Bu potansiyel ekonomik tutarın yeşil vatanımız, mavi vatanımız için başta ileri dönüşümde olmak üzere yağlama yağı atık yönetimi için değer kazanması ülke menfaatimizedir.

1.1.2020 11:01:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     819

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     51
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     148
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi ...

6.5.2020 16:51:00
Mehmet Erkan     176
İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     232
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     715
2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7193 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2019 yılında vergi mevzuatında ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. ...

2.1.2020 10:50:00
Mehmet Erkan     341
Yağlayıcı ambalajları

Yağlayıcı ambalajları

"Yağlayıcı Ambalaj Pazarı 2019:2024'e kadar Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Tahminlerinin Derinlemesine Analizi" adlı rapora göre 2016 yılında ...

1.1.2020 11:01:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     820
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yataklarda yatak genişliği (uzunluğu) / yatak çapı (B/D) oranı yatağın yük taşıma oranının belirlenmesinde çok önemli bir parametredir. ...

22.12.2019 17:13:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1504
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2603
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1479