KVKK Aydınlatma Metni

VİZYON DERGİ YAYINCILIK İLETİŞİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

VİZYON DERGİ YAYINCILIK İLETİŞİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“VİZYON” veya “ŞİRKET”); veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu sorumluluğumuz kapsamında KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (“kişisel veri”) aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

İşbu aydınlatma metni Şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi doğrultusunda Ortak/Hissedar, Habere Konu Kişi, Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet Alıcıları ve  Çalışanları, Ürün ve/veya Hizmet Alıcıları/Çalışanları, Tedarikçi/Çalışanı/Yetkilisi, Ziyaretçi, Çevrimiçi Kullanıcı, Fotoğrafçı, Yazar, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan Müşavirler, Hukuk Danışmanlarının, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların  bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler ile ilgili olarak bilgilendirmeler için ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

1.     VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak VİZYON tarafından KVKK uyarınca aşağıda açıklandığı şekilde yasal mevzuat kapsamında öngörülen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Unvanı : VİZYON DERGİ YAYINCILIK İLETİŞİM VE PAZARLAMA A.Ş.

Telefon Numarası                         : +90 (212) 252 08 40

E-Posta                                         : aylin.bulut@adco.com.tr

Adres                                            : Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. No.15/3 Karaköy 34425 İstanbul

KEP Adresi                                   : vizyondergi@hs01.kep.tr

2.     KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İLE İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

KVKK’nın 4. Maddesi’nde belirtilen ilkelere bağlı olarak kategorize edilen kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı üzerindeki bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan numarası ile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, imza bilgisi vb. bilgiler İletişim Verisi: Adres bilgisi, adres no, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi, kep adresi, şirket içi iletişim bilgileri, dahili telefon numarası, faks numarası vb. bilgiler:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kurumsal iletişimi sağlamak, İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, Yasal raporlamalar yapmak, mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak, Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek amaçlarıyla

Finans: Her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil-performans bilgileri, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler, bilanço bilgileri: Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması ve bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurmak, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları: Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, amaçlarıyla,

 

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, imza sirküleri, imza beyanı, vekaletname v.b. bilgiler: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Hukuki İşlem: Vekaletname, hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen veriler: Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,

Müşteri İşlem: Kimlik ve fatura bilgileri (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri), iban bilgileri, mal/hizmet teklif ve talep bilgisi vb. bilgiler: Mal/ hizmet alım süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla;

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç)

3.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Şirket, Kanunun 5. Maddesine, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve

  1. ve 9. maddelerde yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlara, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, kargo şirketlerine aktarabilmektedir.

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

KVKK’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ile kastedilen, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veri ve fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, Şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız, kargo gönderileri, KVKK Mad.11 kapsamında Şirketimize yapılan başvurular da dahil her türlü iletişim kanalları ile toplanan veriler, hizmet tedarik işlemlerinin yürütülmesi sırasında, operasyon destek işlemleri sırasında, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü vb.), muhasebe işlemleri sırasında, gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu, satın alma işlemleri sırasında elde edilen veriler ile sözlü olarak aktardığınız bilgilendirmeler, sosyal medya hesapları kanalları ile paylaştığınız veriler; elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden en az birine ve gerektiğinde Açık Rıza hükmüne dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

5.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİN HAKLARI VE BAŞVURU ŞEKLİ

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.

Kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11 kapsamında, Şirketimize başvurarak;

a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, c)Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d)Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için; Başvurunuzu “Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. No.15/3 34424 Karaköy/ İstanbul” adresine bizzat teslim edebilir, noter Kanalı ile gönderebilir veya (KEP)Kayıtlı Elektronik Posta vizyondergi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza, ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin VİZYON için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Son Eklenen Haberler

SÜT-D Dünya Çevre Günü’nde Toprağı Yeniden Kazanma Çağrısı Yaptı

SÜT-D Dünya Çevre Günü’nde Toprağı Yeniden Kazanma Çağrısı Yaptı

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “arazi bozulmasını önlemek, ...

5.06.2024 12:22:00
Türkiye'den    
Türk Private Label Sektörü 148 Firma ile  PLMA’S Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Türk Private Label Sektörü 148 Firma ile PLMA’S Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Özel markalı ürünler sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan PLMA’s World of Private Label 2024 fuarı, Hollanda’nın Amsterdam ...

4.06.2024 16:06:00
Türkiye'den    
Lubrizol, Düşük SAPS Ağır Vasıta Yağlar için Yeni Lubrizol® CV9660 Teknolojisini Duyurdu

Lubrizol, Düşük SAPS Ağır Vasıta Yağlar için Yeni Lubrizol® CV9660 Teknolojisini Duyurdu

Taşımacılık endüstrisine yönelik katkı teknolojisinin küresel lideri Lubrizol, daha yüksek performans seviyelerini karşılayan ve aynı zamanda çoklu ...

27.05.2024 12:40:00
Dünyadan    
ALKİM Petrokimya Automechanika Istanbul’da Fark Yaratacak

ALKİM Petrokimya Automechanika Istanbul’da Fark Yaratacak

300’den fazla ürün çeşidi ve yıllık 130 bin ton üretim kapasitesiyle madeni yağ sektörünün iddialı oyuncularından biri olan ALKİM ...

22.05.2024 17:40:00
Türkiye'den    
TAYRAŞ Türk Mühendisleriyle Neler Başardı, Neler Başarmak İstiyor

TAYRAŞ Türk Mühendisleriyle Neler Başardı, Neler Başarmak İstiyor

TAYRAŞ Mekanik Bakım Müdürü Nuri Taşdemir ile Röportaj   Türkiye’nin hidro-işlem teknolojisiyle kullanım ömrünü tamamlamış ...

21.05.2024 11:50:00
Röportaj    
İhracatın Yerli Yıldızı REXOIL İş Ortaklarına Güven Veriyor

İhracatın Yerli Yıldızı REXOIL İş Ortaklarına Güven Veriyor

İstanbul Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 m2 arazi üzerine kurulu 15.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren Rexoil; yıllık 70 bin ton ...

20.05.2024 17:14:00
Mobil 1™ ve WEC Hypercar Sınıfının Öncüsü  Hertz Team JOTA’nın Resmi Ortağı Oldu

Mobil 1™ ve WEC Hypercar Sınıfının Öncüsü Hertz Team JOTA’nın Resmi Ortağı Oldu

Mobil 1™ Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Performansın Sınırlarını Zorlayacak!   Mobil 1™, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda başarı ...

17.05.2024 15:08:00
Dünyadan    
Automechanika Istanbul’a Hazırlıklar Tamam

Automechanika Istanbul’a Hazırlıklar Tamam

Otomotiv endüstrisinin milyar dolarlık iş potansiyeline sahip büyük buluşmasına 1 hafta kaldı! Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarı ...

17.05.2024 12:22:00
Türkiye'den    
Poliüre Gresler

Poliüre Gresler

Poliüre gresler, 1824 yılında organik olarak sentezlenmiş ilk sabunsuz yüksek sıcaklık gresleridir. İlk patentini 1955 yılında almıştır. Poliüre greslerin oluşumu ...

15.05.2024 17:38:00
Makale    
Metal İşlemede Doğru Tercih: NYNAS

Metal İşlemede Doğru Tercih: NYNAS

Nynas tarafından yarı sentetik metal işleme emülsiyonlarının kimyasına ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmada elde edilen sonuçlar, metal işleme ...

14.05.2024 16:31:00
Makale