Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son yıllarda çok önemli bir ikincil ham madde kaynağı olarak ilgi görmeye başlamıştır.

Bununla birlikte her biri farklı tehlike (bozunmuş katkı paketleri, poliaromatik hidrokarbonlar, metal tozları ve diğer safsızlıklar) ve farklı problemlere sebep olan birçok atık yağ türü de (13 01 – Atık Hidrolik Yağlar, 13 02 – Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları, 13 03 – Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları) söz konusu olduğundan, atık yağların yasal yönetimi çevresel açıdan kritik öneme sahiptir.

Atık yağlar uygun yönetilmedikleri taktirde, insan, hayvan ve bitkilere ciddi zarar veren çevresel sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin 5 litre atık yağın uygun olmayan yani illegal (izinsiz) olarak yakılması sonucunda, 1 insanın 3 yıldan fazla ihtiyaç duyduğu eş değer hava kirletilebilirken, çevreye atılan her 1 litre atık yağ da 800.000 litre suyu kullanılamaz hale getirmektedir. Buna karşın atık yağların toplanarak düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi yerine geri kazanılması durumunda ise 1 ton atık yağ başına ortalama 3,2 ton CO2 eşdeğeri CO2 emisyonundan tasarruf edilmesi mümkündür.

Bu kapsamda mevzuat kuralları; atık yağların doğru şekilde yönetilmesini, çevreyi kirletmesinin önlenmesini ve aynı zamanda hem ulusal bazda hem de Avrupa çapında sürdürülebilirlik açısından yüksek geri kazanım potansiyelinden yararlanılmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple AB Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC), atık yağların atık hiyerarşisine uygun şekilde yönetilmesi için önlemler alınmasını şart koşmaktadır.

Ülkemizde de 2019 yılında revize edilen Atık Yağlara ilişkin 30985 sayılı Yönetmeliğin ana eksenlerinden en önemlisi de AB Atık Çerçeve Direktifine uygun olarak, farklı geri kazanım (geri kazanım ve/veya geri dönüşüm) ve bertaraf seçenekleri arasında, atık yağların yeniden rafine edilmesine öncelik verilmesidir. Bu kapsamda AB Yeşil Mutabakatıyla (2020) birlikte hem AB hem de Türkiye mevzuatının etkin uygulanması, atık yağların yeniden rafine edilmesine öncelik veren döngüsel ekonomiye yönelik gerekli adımları hızlandırmıştır.

Genel olarak 3 litre atık yağdan 2 litre yeni baz yağ elde edilebilirken, ham petrol rafinasyonunda ise aynı miktarda yağ elde edilebilmesi için 140 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, atık yağlar sayısız kez tekrar rafine edilebildiğinden, bu durum onları döngüsel ekonominin de mükemmel bir örneği haline getirmiştir. Bundan dolayı, atık yağların yeniden rafine edilmesi, Türkiye ve AB’nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda tehlikeli atıklar için güvenilir ve sürdürülebilir bir kapalı çevrim oluşturmuştur.

Döngüsel ekonomi ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals - SDG) ulaşılması için umut vaat eden bir yaklaşımdır. Söz konusu hedeflerin 8, 9, 12 ve 13. maddeleri atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri ile doğrudan ilişkilidir.

Rasyonel ve verimli kaynak kullanımının (SDG 8, 9, 12) 12) sağlanması ve iklim değişikliğini azaltacak (SDG 13) arıtma sistemleriyle çevre üzerindeki etkilerin önlenmesi mümkündür. Bu sayede, atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri atık yağların sürdürülebilir ve güvenilir yönetimini destekleyecek ve modern pazar ihtiyaçları ile de mükemmel uyum gösterecektir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında atık yağlar için günümüze kadar birçok politika ve kılavuzun yayımlandığı da görülmektedir. AB Parlamentosu, Şubat 2021’de daha sıkı geri dönüşüm kuralları ve bağlayıcı hedefler de dahil olmak üzere 2050 yılına kadar karbon nötr, çevresel olarak sürdürülebilir ve güvenilir bir döngüsel ekonomiye ulaşılması için ek önlemler talep eden yeni döngüsel ekonomi eylem planına ilişkin kararı kabul etmiştir.

Kaynakları mümkün olduğu kadar uzun süre ekonomik döngüde tutmayı amaçlayan Komisyon, atık yağların toplanmasını ve çevreye duyarlı rafinasyonunu sağlamak için en etkili önlemleri değerlendirmektedir. Bu nedenle, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, döngüsel ekonomiye geçiş için kilit ürün değer zincirlerinden biri olarak atık yağlara işaret etmektedir. Buna bağlı olarak, değer zincirindeki tüm aktörlerin gerekli altyapıyı geliştirerek sürdürülebilirlik için artan gereksinimlere uyum sağlaması da gerekmektedir. Bu kapsamda hedeflenen amaçlara ulaşılması içinse yeniden rafinasyon tesislerine günümüzde daha fazla teşvik (her durumda mali olamayan) verilmesi gerekmektedir.

 wx=

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00