Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son yıllarda çok önemli bir ikincil ham madde kaynağı olarak ilgi görmeye başlamıştır.

Bununla birlikte her biri farklı tehlike (bozunmuş katkı paketleri, poliaromatik hidrokarbonlar, metal tozları ve diğer safsızlıklar) ve farklı problemlere sebep olan birçok atık yağ türü de (13 01 – Atık Hidrolik Yağlar, 13 02 – Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları, 13 03 – Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları) söz konusu olduğundan, atık yağların yasal yönetimi çevresel açıdan kritik öneme sahiptir.

Atık yağlar uygun yönetilmedikleri taktirde, insan, hayvan ve bitkilere ciddi zarar veren çevresel sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin 5 litre atık yağın uygun olmayan yani illegal (izinsiz) olarak yakılması sonucunda, 1 insanın 3 yıldan fazla ihtiyaç duyduğu eş değer hava kirletilebilirken, çevreye atılan her 1 litre atık yağ da 800.000 litre suyu kullanılamaz hale getirmektedir. Buna karşın atık yağların toplanarak düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi yerine geri kazanılması durumunda ise 1 ton atık yağ başına ortalama 3,2 ton CO2 eşdeğeri CO2 emisyonundan tasarruf edilmesi mümkündür.

Bu kapsamda mevzuat kuralları; atık yağların doğru şekilde yönetilmesini, çevreyi kirletmesinin önlenmesini ve aynı zamanda hem ulusal bazda hem de Avrupa çapında sürdürülebilirlik açısından yüksek geri kazanım potansiyelinden yararlanılmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple AB Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC), atık yağların atık hiyerarşisine uygun şekilde yönetilmesi için önlemler alınmasını şart koşmaktadır.

Ülkemizde de 2019 yılında revize edilen Atık Yağlara ilişkin 30985 sayılı Yönetmeliğin ana eksenlerinden en önemlisi de AB Atık Çerçeve Direktifine uygun olarak, farklı geri kazanım (geri kazanım ve/veya geri dönüşüm) ve bertaraf seçenekleri arasında, atık yağların yeniden rafine edilmesine öncelik verilmesidir. Bu kapsamda AB Yeşil Mutabakatıyla (2020) birlikte hem AB hem de Türkiye mevzuatının etkin uygulanması, atık yağların yeniden rafine edilmesine öncelik veren döngüsel ekonomiye yönelik gerekli adımları hızlandırmıştır.

Genel olarak 3 litre atık yağdan 2 litre yeni baz yağ elde edilebilirken, ham petrol rafinasyonunda ise aynı miktarda yağ elde edilebilmesi için 140 litre ham petrole ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, atık yağlar sayısız kez tekrar rafine edilebildiğinden, bu durum onları döngüsel ekonominin de mükemmel bir örneği haline getirmiştir. Bundan dolayı, atık yağların yeniden rafine edilmesi, Türkiye ve AB’nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda tehlikeli atıklar için güvenilir ve sürdürülebilir bir kapalı çevrim oluşturmuştur.

Döngüsel ekonomi ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development Goals - SDG) ulaşılması için umut vaat eden bir yaklaşımdır. Söz konusu hedeflerin 8, 9, 12 ve 13. maddeleri atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri ile doğrudan ilişkilidir.

Rasyonel ve verimli kaynak kullanımının (SDG 8, 9, 12) 12) sağlanması ve iklim değişikliğini azaltacak (SDG 13) arıtma sistemleriyle çevre üzerindeki etkilerin önlenmesi mümkündür. Bu sayede, atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri atık yağların sürdürülebilir ve güvenilir yönetimini destekleyecek ve modern pazar ihtiyaçları ile de mükemmel uyum gösterecektir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında atık yağlar için günümüze kadar birçok politika ve kılavuzun yayımlandığı da görülmektedir. AB Parlamentosu, Şubat 2021’de daha sıkı geri dönüşüm kuralları ve bağlayıcı hedefler de dahil olmak üzere 2050 yılına kadar karbon nötr, çevresel olarak sürdürülebilir ve güvenilir bir döngüsel ekonomiye ulaşılması için ek önlemler talep eden yeni döngüsel ekonomi eylem planına ilişkin kararı kabul etmiştir.

Kaynakları mümkün olduğu kadar uzun süre ekonomik döngüde tutmayı amaçlayan Komisyon, atık yağların toplanmasını ve çevreye duyarlı rafinasyonunu sağlamak için en etkili önlemleri değerlendirmektedir. Bu nedenle, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, döngüsel ekonomiye geçiş için kilit ürün değer zincirlerinden biri olarak atık yağlara işaret etmektedir. Buna bağlı olarak, değer zincirindeki tüm aktörlerin gerekli altyapıyı geliştirerek sürdürülebilirlik için artan gereksinimlere uyum sağlaması da gerekmektedir. Bu kapsamda hedeflenen amaçlara ulaşılması içinse yeniden rafinasyon tesislerine günümüzde daha fazla teşvik (her durumda mali olamayan) verilmesi gerekmektedir.

 wx=

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli